hu
en

Pályarendszabályok

A belépőjegy vásárlója (továbbiakban néző) és a Speedwolf Sportszervező Nonprofit Kft. (továbbiakban mint szervező) között szerződéses jogviszony keletkeztet a mérkőzés időtartama alatt a sportlétesítmény területén. Amennyiben a néző a pályarendet megsérti, a szervező a sporteseményről eltávolíttathatja, illetve annak látogatásától eltilthatja.

1. A néző a sportrendezvény (továbbiakban verseny) helyszínére akkor léptethető be, ha:

 • Érvényes belépőjeggyel vagy más belépésre jogosító igazolással rendelkezik.
 • Nem áll nyilvánvalóan alkohol, kábítószer vagy más bódító hatású szer befolyása alatt.
 • Nem tart magánál szeszes italt, kábítószert, valamint olyan tárgyat, amely a verseny megtartását, továbbá mások személyi- és vagyonbiztonságát veszélyezteti, amelynek birtoklását jogszabály, illetve a versenyre való bevitelét a szervező megtiltotta.
 • Nem tart magánál mások iránti gyűlöletre uszító feliratot, zászlót vagy jogszabály által tiltott önkényuralmi jelképet.
 • Nem áll eltiltás, valamint kitiltás hatálya alatt.
 • A ruházat- és csomag átvizsgálásához hozzájárul.
 • Tudomásul veszi, hogy a verseny ideje alatt, a sportlétesítmény területére személyenként, maximum 0,5 liter mennyiségű víz vagy üdítőital vihető be. (A mennyiségek pl egy család esetében összevonhatóak.)
 • Tudomásul veszi, hogy a verseny ideje alatt, a jogszabályban meghatározott helyeken, róla kép- és hangfelvétel készíthető.
 • Tudomásul veszi, hogy a verseny ideje alatt a szervezők és az általuk megbízott rendező szerv (továbbiakban rendező szerv) a pályarendszabályokban foglaltak betartását folyamatosan ellenőrzik.

2. A versenyen résztvevő néző ruházatának és csomagjának átvizsgálására, személyazonosságának megállapítására, a rendezvényről való eltávolítására, visszatartására a biztosítását végző rendőr és a rendező szerv alkalmazottja jogosult.

3. A néző kizárólag a belépőjegyen, meghívón megjelölt beléptető kapun keresztül léphet be a sportlétesítmény területére, a kijelölt útvonalon közelítheti meg a szektorát és a belépőjegyen/meghívón feltüntetett helyet foglalhatja el. A sportlétesítményt - amennyiben arról a szervező és a rendező szerv vagy a rendőrség másképpen nem rendelkezik - csak a belépési ponton hagyhatja el.

4. Aki a nézőktől vagy a nézők meghatározott csoportjától elzárt területre lép vagy e területre bármit bedob bűncselekményt követ el. A jogsértést elkövető személyt a megbízott rendező szerv visszatartja és a rendőrhatóságnak átadják.

5. A néző a versenyen:

 • Köteles betartani a pályarendszabályok rendelkezéseit, a szervező által meghatározott előírásokat, illetve a rendező szerv utasításait.
 • Nem folytathat olyan tevékenységet, amely a verseny rendjét megzavarja, meghiúsítja vagy veszélyezteti a versenyen résztvevők személyi- és vagyonbiztonságát.
 • Köteles a dohányzással kapcsolatos rendelkezéseket betartani.
 • Rasszista vagy gyűlöletre uszító magatartást nem tanúsíthat.
 • Transzparenst, zászlót a kerítésre, a korlátra, oszlopra csak a rendező szerv engedélyével helyezhet el.
 • Köteles a szervező, rendező szerv vagy a rendőrség felhívására a verseny helyszínét elhagyni.
 • Köteles a szabadtéri sporteseményekre vonatkozó járványügyi előírásokat, rendeleteket betartani.

6. Amennyiben a pályarendszabályokban leírtakat a néző nem tartja be, a versenyről eltávolításra vagy a rendőrség kiérkezéséig visszatartásra kerül.

7. A biztonsági előírások megszegéséből eredő kárért a néző, több károkozó esetén a károkozásban résztvevő nézők egyetemlegesen felelősséggel tartoznak. A kártérítési felelősség nem érinti a néző szabálysértési vagy büntetőjogi felelősségét. A károkozó a rendező sportszervezet részére minden, a károkozásból származó költséget köteles megtéríteni.

8. A versenyek biztonságos lebonyolítása érdekében a szervező és a rendező szerv:

 • A versenyen résztvevőt a beléptetés feltételeiről, az ellenőrzés módjáról és az eltávolítás lehetőségéről a sportlétesítményen kívül és annak területén jól látható, piktogramokkal is ellátott, aktualizált hirdetményeken - magyar, angol nyelven – tájékoztatja.
 • Gondoskodik a pályarendszabályok értelmében be nem vihető tárgyak dokumentált átvételéről, biztonságos megőrzéséről és a jogosult részére távozásakor történő visszaadásáról. Amennyiben a be nem vihető tárgyakért a tulajdonos a verseny befejezésétől számított két órán belül nem jelentkezik, a szervező vagy a rendező a felelős őrzés szabályai szerint jár el.
 • Jogosult a verseny helyszínén, a belépési pontoknál, a sportlétesítményhez tartozó közterületen és a kijelölt parkolókban - a résztvevők egyedi azonosítását lehetővé tevő kamerával megfigyelni - a felvételeket rögzíteni és a jogszabály rendelkezése szerint kezelni.

9. A szervező a résztvevők számára felelősségbiztosítást kötött.

10. A verseny elmaradása, megszakadása, nézők távolmaradása esetén érvényes rendelkezések:

 • Ha a verseny elmaradt, illetve nézők kizárásával, vagy a nézőszám korlátozásával került megrendezésre a belépőjegy ellenértéke három munkanapon belül visszatérítésre kerül.
 • Ha a verseny megszakadt, a megismételt rendezvényre (esőnapra) a belépőjegy érvényes.
 • Amennyiben a rendezvény nem ismételhető meg de a megszakadt versenyből legalább 8, azaz nyolc futam lebonyolításra került a belépőjegy ellenértékét a szervezőnek nem áll módjában visszatéríteni.
 • A néző késése vagy egyéb okból történő távolmaradása esetén a belépőjegyet a szervezőnek nem áll módjában visszatéríteni.

11. Azon néző, aki a vonatkozó jogszabályokat, a pályarendszabályokat, a szervező érdekeit közvetve vagy közvetlenül megsérti, a versenyről eltávolítható, szabálysértés esetén a verseny látogatásától kitiltható, büntetés esetén eltiltható, továbbá a Stv. 73. § szerint a sportszervezet által kizárható.

Debrecen, 2022. április 4.